PHÂN HỆ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Ø  Chức năng chính

-           Quản lý chi tiết từng tài sản và linh phụ kiện đi kèm tài sản.

-           Quản lý quá trình sử dụng, điều chuyển tài sản và linh phụ kiện đi kèm của từng bộ phận.

-           Quản lý nguyên giá, biến động nguyên giá tài sản theo từng nguồn vốn, từng loại tiền, lý do biến động (tăng, giảm, thanh lý,...).

-           Quản lý quá trình tính khấu hao chi tiết từng tài sản theo tháng, quý, năm và nguồn vốn.

-           Hỗ trợ kiểm kê tài sản bằng mã vạch qua thiết bị cầm tay

-           Quản lý quá trình phân bổ khấu hao cho từng bộ phận, sản phẩm…

Ø   Tiện ích nhập liệu

Ø   Sổ sách, báo cáo chính

- Kiểm soát số liệu khi nhập chứng từ.

- Cung cấp các phương pháp tính khấu hao khác nhau. Cho phép thay đổi phương pháp tính khấu hao.

- Theo dõi quá trình sửa chữa lớn, trích trước sửa chữa lớn cho từng tài sản.

- Nhập liệu từ file Excel ( biểu tượng ).

- Tự động tính định khoản và kiểm tra biến động nguyên giá, khấu hao và tài khoản hạch toán.

- Tự động tạo chứng từ hạch toán khấu hao trong kỳ

- Bảng kê chi tiết tài sản cố định.

- Kiểm kê tài sản cố định.

- Sổ chi tiết tài sản cố định tăng, giảm.

- Khấu hao tài sản cố định theo từng nguồn.

- Tổng hợp khấu hao.

- Báo cáo tổng hợp tăng giảm tài sản cố định.

- Báo cáo chi tiết theo nguồn.

Ø  Giao diện màn hình