PHÂN HỆ TIỀN TỆ

Ø  Chức năng chính

-           Quản lý thu, chi và số dư  tiền tại qũy theo :Từng loại tiền,theo từng quỹ.

-           Quản lý thu, chi và số dư tiền gửi theo : Từng ngân hàng, theo từng tài khoản ngân hàng, từng loại tiền.

-           Số dư quy đổi nội tệ tiền ngoại tệ.

Ø  Tiện ích nhập liệu

Ø Sổ sách, báo cáo chính

- Kiểm soát số liệu khi nhập chứng từ.

- Kiểm tra cân đối số dư tiền và tài khoản hạch toán tiền tệ.

- Tự động tính chênh lệch tỷ giá trên chứng từ thu – chi tiền.

- Chức năng tạo chứng từ hạch toán, điều chỉnh  tỷ giá ngoại tệ còn tồn cuối kỳ kế toán.

- In ủy nhiệm thu – chi theo mẫu biểu của nhiều ngân hàng khác nhau.

- In phiếu thu, phiếu chi với nhiều lựa chọn khác nhau.

- Có chức năng cấp thông tin số dư quỹ, tài khoản theo thời điểm

- Kiểm tra cân đối và tự động tính định khoản số tiền thu, chi và tài khoản hạch toán tương ứng.

- Sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi theo từng loại tiền.

- Liệt kê chứng từ lưu chuyển tiền tệ.

- Báo cáo chi tiết ngoại tệ.

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Ø  Giao diện màn hình phân hệ tiền tệ: