PHÂN HỆ SẢN XUẤT

Ø  Chức năng chính

-           Nhập mã thành phẩm từ quy trình sản xuất

-           Xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất: màn hình nhập – xuất kho (xuất dùng)

-           Nhập kho thành phẩm: màn hình nhập – xuất kho (nhập kho)

Ø   Tiện ích nhập liệu

Ø   Sổ sách, báo cáo chính

- Kiểm soát số liệu khi nhập chứng từ

- Hạch toán phân bổ chi tiết theo từng chứng từ cho bộ phận, sản phẩm

- Phân bổ chi phí chung, chi phí quản lý

- Tập hợp chi phí theo sản phẩm

- Phân bổ bộ phận chi tiết

- Cân đối bộ phận chi tiết

- Tổng hợp giá thành

Ø  Giao diện màn hình phân hệ Sản xuất