PHÂN HỆ NHẬP – XUẤT KHO

Ø  Chức năng chính

-           Quản lý chứng từ nhập – xuất – chuyển kho

-           Quản lý chi tiết tồn vật tư theo: kho, thẻ kho, quy cách, chất lượng...

-           Quản lý chi tiết tồn Vật tư theo từng phiếu nhập

-           Cho phép quản lý đồng thời nhiều đơn vị tính cho một vật tư.

-           Cho phép sử dụng nhiều phương pháp tính giá xuất kho : đích danh, bình quân thời điểm, bình quân giai đoạn.

-           Cho phép khai báo thành phần vật tư theo BOM

-           Quản lý hàng gửi lại sau khi xuất kho

Ø   Tiện ích nhập liệu

Ø Sổ sách, báo cáo chính

- Kiểm soát số liệu khi nhập chứng từ.

- Kiếm soát số dư số lượng, giá vốn khi xuất.

- Kiểm tra cân đối và tự động tính định khoản số tiền nhập, xuất và tài khoản hạch toán tương ứng.

- Cho phép xuất kho vật tư thông qua BOM

- In phiếu nhập, phiếu xuất, điều chuyển...

- Tự động liên kết khi xuất dùng vật tư để hình thành tài sản, công cụ.

- Nhập liệu từ  file Excel ( biểu tượng )

- tự động tạo chứng từ hạch toán điều chỉnh giá nhập, chứng từ định giá cuối kỳ theo phương pháp bình quân giai đoạn.

- Bảng kê nhập xuất vật tư chi tiết.

- Báo cáo chi tiết vật tư nhập, xuất, tồn.

- Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn.

- Báo cáo Tồn vật tư theo định mức.

Ø   Giao diện màn hình phân hệ nhập, xuất kho: