PHÂN HỆ HÓA ĐƠN THUẾ

Ø  Chức năng chính

-           Quản lý từng hóa đơn theo : loại hóa đơn, theo từng loại thuế suất, từng loại tiền.

-           Quản lý hóa đơn có nhiều loại thuế, nhiều thuế xuất trên một hóa đơn

-           Cho phép quản lý cấp hóa đơn cuối kỳ cho nhiều phiếu xuất vật tư, hàng hóa trong kỳ

Ø   Tiện ích nhập liệu

Ø   Sổ sách, báo cáo chính

- Hỗ trợ in mã vạch 2 chiều kê khai thuế trực tiếp (không cần qua HTKK).

- Quản lý số hóa đơn: nhập, dùng, hỏng, tồn hóa đơn.

- Bảng kê GTGT đầu vào, đầu ra.

- Tờ khai số GTGT Khấu trừ (01/GTKT)

 

Ø  Giao diện màn hình phân hệ Hóa đơn thuế