PHÂN HỆ HẠCH TOÁN

Ø  Chức năng chính

-           Quản lý hạch toán tổng hợp.

-           Kiểm soát số dư tài khoản theo đúng tính chất tài khoản.

-           Số liệu hoạt động liên tục, không phải mở sổ đầu kỳ.      

-           Liên kết, đối chiếu chặt chẽ với nghiệp vụ chi tiết.

-           Thống kê chi tiết theo mã thống kê, bộ phận, đối tượng...

Ø  Tiện ích nhập liệu

Ø  Sổ sách, báo cáo chính

- Kiểm soát số liệu khi nhập chứng từ.

- Tốc độ xử lý nhanh.

- Nhập số liệu từ file Excel( biểu tượng ).

- Cho phép hạch toán nhiều nợ, nhiều có.

- Cho phép khai báo định khoản tự động, hạch toán kết chuyển tự động.

- Cho phép nhập chứng từ treo (nháp) trước khi tổng hợp.

- Cho phép tìm kiếm chứng từ nhanh chóng dựa trên nhiều tiêu thức.

- Tra cứu bộ các bộ mã liên quan qua phím F1.

- Có biểu tượng thông báo tình trạng liên kết chi tiết cũng như cho chuyển sang các màn hình nhập liệu phân hệ khác.

- Sổ tổng hợp các tài khoản đối ứng, Sổ cái các tài khoản.

- Sổ chi tiết chứng từ, Bảng kê chứng từ theo loại chứng từ

- Chứng từ ghi sổ, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.

Báo cáo cân đối phát sinh tài khoản chi tiết.

- Hệ thống các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, - Báo cáo kết quả hoạt động Kinh Doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Báo cáo giá thành  ...

- Các biểu mẫu sổ sách ,báo cáo tài chính theo chế độ.

- Cho phép tự khai các báo cáo động theo nhu cầu quản trị.

Ø  Giao diện màn hình phân hệ hạch toán: