PHÂN HỆ DỰ ÁN, HỢP ĐỒNG

Ø  Chức năng chính

-           Quản lý doanh thu –  chi phí cho từng dự án, hợp đồng

-           Thiết lập các báo cáo lãi lỗ

-           Theo dõi các dự án, công trình theo phân công nhóm khác nhau cũng như cấu trúc công trình mẹ con.

-           Quản lý hạn mức hoàn thành công trình theo dạng công trình: Dở dang, hoàn thành, duyệt quyết toán, thanh toán xong.

Ø   Tiện ích nhập liệu

Ø   Sổ sách, báo cáo chính

- Kiểm soát số liệu khi nhập chứng từ

- Tự động định khoản và kiểm tra cân đối số tiền phát sinh và tài khoản hạch toán

- Quản lý chi tiết chứng từ phát sinh và chứng từ quyết toán dự án

- Tự động kết chuyển thu, chi của dự án, hợp đồng

- Báo cáo công trình chi tiết

- Tổng hợp công trình hoàn thành

- Tổng hợp công trình dở dang

- Báo cáo công trình tổng hợp