1.       Phân hệ Công nợ

Ø  Chức năng chính

-           Quản lý chi tiết công nợ theo từng món nợ, tài khoản, đối tượng công nợ, loại tiền, hợp đồng, dự án...

-           Quản lý quá trình thanh toán công nợ theo từng khoản nợ.

-           Số dư quy đổi nội tệ công nợ tiền ngoại tệ

Ø   Tiện ích nhập liệu

Ø Sổ sách, báo cáo chính

- Kiểm soát số liệu khi nhập

- Tự động bù trừ công nợ

- Tự động tính chênh lệch tỷ giá ngoại tệ và kiểm tra cân đối số dư công nợ và tài khoản hạch toán công nợ

- Quản lý thanh toán, tính lãi suất thương mại

- Điều chỉnh tỷ giá cuối kỳ: tự động đánh giá lại các khoản nợ phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ cuối kỳ.

- Hỗ trợ nhập liệu từ  file Excel (biểu tượng )

- Liệt kê những khoản đã thanh toán của chứng từ phát sinh công nợ hoặc liệt kê các khoản nợ cần thanh toán một cách dễ dàng.

- Tìm kiếm chứng từ nhanh chóng dựa trên nhiều tiêu thức khác nhau (Mã tài khoản, nội dung chứng từ, số tiền ...)

- In phiếu tạm ứng, thanh toán tạm ứng và lịch sử thanh toán.

- Kiểm tra cân đối và tự động tính định khoản số tiền nhập, xuất và tài khoản hạch toán tương ứng.

- Sổ Chi tiết Công nợ phải thu, phải trả theo tài khoản, đối tượng, loại tiền...

- Báo cáo tổng hợp công nợ loại tiền

- Báo cáo tổng hợp theo tuổi nợ

Ø  Giao diện màn hình phân hệ tiền tệ: