PHÂN HỆ CHỜ PHÂN BỔ

Ø  Chức năng chính

-           Quản lý chi tiết các doanh thu, chi phí chờ phân bổ

-           Kết chuyển tự động từng phần các khoản chờ phân bổ khi đến kỳ.

Ø   Tiện ích nhập liệu

Ø   Sổ sách, báo cáo chính

- Kiểm soát số liệu khi nhập chứng từ.

- Cho phép tìm chứng từ một cách nhanh chóng.

- Tự động định khoản và kiểm tra cân đối số tiền chờ phân bổ và kết chuyển tài khoản hạch toán chờ phân bổ.

- Tự động tạo chứng từ định khoản thực hiện phân bổ cuối kỳ

- Báo cáo phân bổ tổng hợp theo tài khoản

Ø  Giao diện màn hình phân hệ chờ phân bổ